Pomiary

sytuacyjno-wysokościowe

 • Określenie położenia punktów należących do:
  • obiektów kubaturowych
  • obiektów liniowych
  • obiektów punktowych

Mapy w formie tradycyjnej

i numerycznej

 • mapy do celów projektowych
 • mapy do celów informatycznych i opiniodawczych
 • mapy do celów prawnych

Geodezyjna obsługa

inwestycji

 • pomiary kontrolne
 • pomiary powykonawcze
 • niwelacje terenu
 • wytyczanie budynków i budowli

Prace związane ze stanem

prawnym nieruchomości

 • opracowanie dokumentacji do celów prawnych (notarialnych, sądowych)
 • podział i scalanie nieruchomości
 • rozgraniczenie nieruchomości
 • wznawianie zniszczonych znaków granicznych

Cyfrowe przetwarzanie

i kalibracja map

 • kalibracja (przeskalowanie do oryginalnych wymiarów)
 • filtracja (oczyszczanie z zabrudzeń)
 • poprawienie czytelności linii i tekstów
 • wektoryzacja (utworzenie pliku DWG)

Geodezyjna obsługa kopalni

kruszywa

 • pomiar batymetryczny zbiorników wodnych
 • pomiar oraz obliczenia mas ziemnych
 • tworzenie numerycznych modeli DTH
 • odświeżanie granic kopalni wraz z pasami ochronnymi