Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej na terenie miasta Poznan

Zmiana sposobu użytkowania użytków rolnych, które są położone na terenie miasta Poznań, może wymagać uzyskania zgody na ich wyłączenie z produkcji rolnej. Wniosek o wyłączenie mogą składać osoby fizyczne i prawne, które mają prawo do dysponowania gruntem.

Odrolnienie gruntów na terenie Poznania i okolic

Gdzie złożyć wniosek o wyłączenie z produkcji użytków rolnych w Poznaniu?

Wnioski o wyłączenie z produkcji użytków rolnych na terenie miasta Poznań można składać w referacie ds. ochrony gruntów rolnych Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.

Opłaty skarbowe za złożenie wniosku

Złożenie i rozpatrzenie wniosku oraz wydanie decyzji nie wymaga wnoszenia opłat skarbowych. Wniosek można złożyć przez pełnomocnika. Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł. Potwierdzenie jej opłacenia musi zostać załączone do wniosku.

Ile trwa proces odrolnienia w Poznaniu?

Postępowanie w sprawie odrolnienia nie powinno trwać dłużej niż miesiąc. W przypadkach skomplikowanych przewiduje się możliwość wydłużenia postępowania do maksymalnie dwóch miesięcy. Bieg postępowania liczy się od momentu złożenia prawidłowo opracowanego i kompletnego wniosku.

Odrolnienie gruntów rolniczych w Poznaniu

Co to jest odrolnienie gruntów?

Odrolnienie gruntów to postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek o wyłączenie z produkcji rolniczej użytków rolnych, na których planuje się inwestycję. Wyłączenie użytków wymaga uzyskania zgody Prezydenta Miasta Poznania. Zgoda na wyłączenie pozwala na zmianę sposobu użytkowania gruntów, co umożliwia realizację planowanego procesu inwestycyjnego. Trwałe odrolnienie gruntów może wiązać się z koniecznością uiszczenia opłaty jednorazowej i opłat rocznych. Zgoda na wyłączenie jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy.

Dlaczego warto złożyć wniosek o odrolnienie przez geodetę?

Postępowanie w sprawie wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów położonych na terenie miasta Poznań wymaga przygotowania wniosku wraz z załącznikami. Kompletowanie załączników, w tym opracowań, które trzeba załączyć do wniosku, wymaga współpracy z branżowymi specjalistami oraz przygotowania odpowiednich map geodezyjnych. Przygotowanie większości załączników oraz uzupełnienie i złożenie wniosku we właściwym urzędzie można powierzyć geodecie z naszej firmy.

Jak nalicza się opłaty za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej?

Opłaty jednorazowe za wyłączenie z produkcji nalicza się proporcjonalnie do powierzchni gruntów objętych wyłączeniem i pomniejsza o wartość rynkową wyłączanych użytków. Wartość określa się na dzień ich faktycznego wyłączenia. Stawki za wyłączenie 1 ha użytków określonej klasy precyzuje ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 1995 Nr 16 poz. 78)