Odrolnienie gruntów we Wrześni i powiecie wrzesińskim

Zmiana sposobu zagospodarowania użytków rolnych lub istniejących zabudowań zagrodowych położonych w powiecie wrzesińskim wymaga odrolnienia gruntów. Odrolnienie gruntów realizuje się na wniosek o ich wyłączenie z produkcji rolnej. Decyzja jest wydawana przez Starostę Wrzesińskiego w trybie postępowania administracyjnego. Wnioski tego typu mogą składać wnioskodawcy posiadający prawo do dysponowania nieruchomością lub pisemną zgodę na wyłączenie z produkcji rolnej właściciela albo użytkownika wieczystego użytków.

Odrolnienie gruntów na terenie Śremu i w okolicach

Ile kosztuje przekształcenie działki rolniczej na budowlaną?

Złożenie wniosku o wyłączenie użytków z produkcji rolniczej oraz jej wydanie są bezpłatne. Jednak w przypadku użytków rolnych klas I do III pochodzenia mineralnego i organicznego oraz klas IV do VI pochodzenia organicznego może powodować obowiązek wnoszenia opłat rocznych i opłaty jednorazowej.

Z opłat za wyłączenie są zwolnione wyłączenia na rzecz realizacji inwestycji mieszkaniowych, o ile powierzchnia wyłączenia nie przekroczy limitu powierzchni użytków, do którego wyłączenie jest zwolnione z opłat. W przypadku przekroczenia limitu opłaty nalicza się od nadwyżki.

Odrolnienie gruntów w Śremie

Użytki rolne, których wyłączenie z produkcji rolniczej nie wymaga uzyskania zgody

Co do zasady, zmiana sposobu użytkowania użytków rolnych pochodzenia mineralnego klas IV do VI nie wymaga uzyskania zgody na ich wyłączenie z produkcji rolniczej. Wyłączenie gruntów mineralnych tych klas w kilku przypadkach jest jednak konieczne. Zgoda starosty jest konieczna m.in. w przypadkach takich jak:

Kiedy działka rolna staje się budowlaną?

Działka rolna staje się budowlaną w chwili, gdy właściciel lub inwestor może zgłosić budowę, lub uzyskać pozwolenie na budowę. Zgoda na wyłączenie jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do zgłoszenia budowy.