Geodeta do warunków zabudowy w Poznaniu 

Budowa obiektu budowlanego lub wykonanie innych robót budowlanych, których celem jest zmiana sposobu zagospodarowania terenu lub użytkowania istniejącego obiektu budowlanego, lub jego części na terenie miasta Poznania, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wymaga ustalenia warunków zabudowy. Celem decyzji o warunkach zabudowy jest potwierdzenie czy planowana inwestycja nie naruszy ładu przestrzennego. 

Aby uzyskać decyzję, trzeba złożyć wniosek precyzujący obszar, na którym ma być realizowane i na który może oddziaływać określone we wniosku zamierzenie inwestycyjne. Wniosek w formie papierowej można złożyć w Wydziale Urbanistyki w Urzędzie Miasta Poznania, który mieści się przy Placu Kolegiackim 17. W przypadku, gdy inwestycja wykracza poza obszar Poznania, to wydanie decyzji zostanie uzgodnione z wójtami albo burmistrzami gmin powiatu poznańskiego, na terenie których znajduje się pozostały obszar objęty wnioskiem.

Warunki zabudowy w Poznaniu

Ile kosztuje decyzja o warunkach zabudowy w Poznaniu?

Złożenie wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarze Poznania w przypadku, gdy wniosek obejmuje nieruchomości, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nie jest wnioskodawca, może wymagać wniesienia opłaty administracyjnej.

Ile kosztuje ustanowienie geodety jako pełnomocnika do warunków zabudowy w Poznaniu?

Biorąc pod uwagę fakt, że postępowanie o ustalenie warunków zabudowy jest wieloetapowe i angażuje wszystkie strony, na które oddziałuje planowana inwestycja, dobrym rozwiązaniem jest ustanowienie uprawnionego geodety jako pełnomocnika do złożenia wniosku i reprezentowania wnioskodawcy w toku postępowania. Nasz zespół oferuje w tym zakresie pełne wsparcie merytoryczne i formalne.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo to zaledwie 17 zł. Potwierdzenie jej wniesienia wraz z pełnomocnictwem trzeba załączyć do wniosku. Koszt realizacji usługi przez geodetę z naszej firmy można ustalić podczas konsultacji. Zachęcamy do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej na temat korzyści płynących z ustanowienia pełnomocnikiem w tej sprawie uprawnionego geodety z naszej firmy.

Jakie mapki geodezyjne do warunków zabudowy?

Przygotowując wniosek o ustalenie warunków zabudowy, trzeba pamiętać o załącznikach graficznych, w tym o mapkach geodezyjnych. Warto przypomnieć, że załączniki są badane przez urząd pod kątem spójności z danymi zawartymi we wniosku. Ocena merytoryczna i formalna to jeden z początkowych etapów postępowania. Przygotowanie mapek geodezyjnych i stosownych opracowań, można zlecić geodecie.

Jakie mapki geodezyjne trzeba załączyć do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy?

Pomoc w złożeniu wniosku o warunki zabudowy w Poznaniu

Co oznacza brak warunków zabudowy?

Brak warunków zabudowy na danym obszarze oznacza, że teren musi być zagospodarowany zgodnie z bieżącym przeznaczeniem. Nie można też zmienić sposobu użytkowania budynków lub ich części, które się na nim znajdują. Uzyskanie warunków zabudowy zależy od wielu czynników. Planując inwestycje na terenach wykraczających poza granice Poznania, warto też zweryfikować potencjał inwestycyjny terenu z perspektywy terenu położonego na obszarze gminy lub gmin sąsiednich.

Warunki zabudowy wydawane są, gdy:

Wstępną weryfikację terenu pod kątem potencjalnych warunków zabudowy, jakie można uzyskać na danym obszarze, można zlecić naszym geodetom.

Co po uzyskaniu warunków zabudowy w Poznaniu?

Uzyskanie warunków zabudowy pozwala rozpocząć proces projektowania inwestycji. Decyzja jest niezbędna do zgłoszenia budowy oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Współpraca z geodetą na etapie ustalania warunków zabudowy z pewnością ułatwi realizację geodezyjnej obsługi inwestycji, która jest jednym z elementów procesu inwestycyjnego. 

Planując budowę, rozbudowę lub nadbudowę obiektu budowlanego, która wymaga zgłoszenia budowy lub pozwolenia na budowę i prowadzi do zmiany sposobu zagospodarowania terenu, lub sposobu użytkowania usytuowanego na nim budynku, lub jego części, warto skonsultować się z geodetą jeszcze przed złożeniem wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.