Mapy geodezyjne - wyjaśnienie

Mapy geodezyjne tworzy się na podstawie podstawowych opracowań kartograficznych i danych zebranych w trakcie terenowych pomiarów geodezyjnych. Podstawowe opracowania kartograficzne w dyspozycji Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej to zasoby dostępne w formie numerycznej. Mapy numeryczne mogą mieć postać mapy rastrowej lub wektorowej. Dzięki odpowiedniemu przetwarzaniu danych z numerycznych map rastrowych można wykonać cyfrowe mapy wektorowe. Do większości zastosowań wykorzystuje się mapy w postaci wektorowej, chyba że są niedostępne. Zasoby i korekty na podstawie pomiarów lub zatwierdzonych projektów podziałów, scaleń czy decyzji o zmianach przeznaczenia gruntów są wprowadzane do ewidencji w formie numerycznej na podstawie odpowiednich opracowań geodezyjnych.

Geodezyjne mapy numeryczne i tradycyjne

Podstawowe rodzaje map geodezyjnych, jakie są dostępne w zasobach geodezyjno-kartograficznych to:

Mapy tradycyjne funkcjonują jako dokument potwierdzający stan nieruchomości oraz jako projekt zmian związanych z procesem inwestycyjnym, podziałem, scaleniem lub zmianą sposobu zagospodarowania, oraz jako załączniki przygotowywane w ramach dokumentacji geodezyjnej, którą trzeba przedstawić na potrzeby realizacji określonych celów prawnych.

mapa geodezyjna MN Geodezja

Mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę oraz jako załącznik w przypadku inwestycji, które można realizować na podstawie zgłoszenia. Mapy projektowe tworzy uprawniony geodeta na podstawie:

Mapa do celów projektowych przygotowana przez uprawnionego geodetę stanowi dokument, na podstawie którego projektant obiektu budowlanego planuje zagospodarowanie działki.

Mapy do celów prawnych

Mapy do celów prawnych są tworzone przez geodetów na odpowiednich kopiach map zasadniczych lub map katastralnych, jeżeli w danym przypadku brakuje mapy zasadniczej. Mapy do celów prawnych tworzy się na potrzeby przygotowania dokumentacji do realizacji określonego celu. Zazwyczaj są to cele związane z obrotem nieruchomościami, ich podziałem lub scaleniem. Mapy do celów prawnych są niezbędnym załącznikiem w procesie zakładania księgi wieczystej oraz w przypadku realizacji określonych postępowań sądowych, których przedmiotem są nieruchomości, w tym postępowań w celu:

Mapy do celów informacyjnych i opiniodawczych

Mapy do celów informacyjnych i opiniodawczych tworzy się na kopiach map zasadniczych. Podstawowe rodzaje map opiniodawczych i informacyjnych to mapy zasadnicze, ewidencyjne i sytuacyjne. Warto mieć świadomość, że mapy do celów informacyjnych i opiniodawczych nie zawsze są bardzo dokładne. Dobrym przykładem może być mapa zasadnicza do celów opiniodawczych – to wielkoformatowe opracowanie, które obejmuje obszar całego kraju. Jest dostępna w każdym Samorządowym Wydziale Geodezji i Kartografii.