Mapy geodezyjne - wyjaśnienie

Mapy geodezyjne tworzy się na podstawie podstawowych opracowań kartograficznych i danych zebranych w trakcie terenowych pomiarów geodezyjnych. Podstawowe opracowania kartograficzne w dyspozycji Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej to zasoby dostępne w formie numerycznej. Mapy numeryczne mogą mieć postać mapy rastrowej lub wektorowej. Dzięki odpowiedniemu przetwarzaniu danych z numerycznych map rastrowych można wykonać cyfrowe mapy wektorowe. Do większości zastosowań wykorzystuje się mapy w postaci wektorowej, chyba że są niedostępne. Zasoby i korekty na podstawie pomiarów lub zatwierdzonych projektów podziałów, scaleń czy decyzji o zmianach przeznaczenia gruntów są wprowadzane do ewidencji w formie numerycznej na podstawie odpowiednich opracowań geodezyjnych.

Geodezyjne mapy numeryczne i tradycyjne

Podstawowe rodzaje map geodezyjnych, jakie są dostępne w zasobach geodezyjno-kartograficznych to:

Mapy tradycyjne funkcjonują jako dokument potwierdzający stan nieruchomości oraz jako projekt zmian związanych z procesem inwestycyjnym, podziałem, scaleniem lub zmianą sposobu zagospodarowania, oraz jako załączniki przygotowywane w ramach dokumentacji geodezyjnej, którą trzeba przedstawić na potrzeby realizacji określonych celów prawnych.

Czytaj więcej o geodezyjnych mapach numerycznych - kliknij

mapa geodezyjna MN Geodezja

Mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę oraz jako załącznik w przypadku inwestycji, które można realizować na podstawie zgłoszenia. Mapy projektowe tworzy uprawniony geodeta na podstawie:

Mapa do celów projektowych przygotowana przez uprawnionego geodetę stanowi dokument, na podstawie którego projektant obiektu budowlanego planuje zagospodarowanie działki.

Czytaj więcej o mapach do celów projektowych - kliknij

Mapy do celów prawnych

Mapy do celów prawnych są tworzone przez geodetów na odpowiednich kopiach map zasadniczych lub map katastralnych, jeżeli w danym przypadku brakuje mapy zasadniczej. Mapy do celów prawnych tworzy się na potrzeby przygotowania dokumentacji do realizacji określonego celu. Zazwyczaj są to cele związane z obrotem nieruchomościami, ich podziałem lub scaleniem. Mapy do celów prawnych są niezbędnym załącznikiem w procesie zakładania księgi wieczystej oraz w przypadku realizacji określonych postępowań sądowych, których przedmiotem są nieruchomości, w tym postępowań w celu:

Czytaj więcej o geodezyjnych mapach do celów prawnych - kliknij

Mapy do celów informacyjnych i opiniodawczych

Mapy do celów informacyjnych i opiniodawczych tworzy się na kopiach map zasadniczych. Podstawowe rodzaje map opiniodawczych i informacyjnych to mapy zasadnicze, ewidencyjne i sytuacyjne. Warto mieć świadomość, że mapy do celów informacyjnych i opiniodawczych nie zawsze są bardzo dokładne. Dobrym przykładem może być mapa zasadnicza do celów opiniodawczych – to wielkoformatowe opracowanie, które obejmuje obszar całego kraju. Jest dostępna w każdym Samorządowym Wydziale Geodezji i Kartografii.

Czytaj więcej o mapach geodezyjnych do celów informacyjnych i opiniodawczych - kliknij