Odrolnienia działek – Śrem, Brodnica, Dolsk, Książ Wielkopolski

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną to dla wielu inwestorów szansa na znalezienie optymalnej lokalizacji dla swojej inwestycji. Proces przekształcenia nie wydaje się skomplikowany, ale procedowanie postępowania może okazać się czasochłonne i dość wymagające. Planując inwestycje na terenach, które wymagają wyłączenia z produkcji rolniczej, warto skonsultować się z lokalnym geodetą z naszej firmy. Nasz zespół na co dzień realizuje zadania geodezyjne i kartograficzne w powiecie śremskim i całym województwie wielkopolskim.

Odrolnienie gruntów na terenie Śremu i w okolicach

Odrolnij działkę w powiecie śremskim z lokalnym geodetą

Pomagamy inwestorom, właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości w powiecie śremskim w prowadzeniu postępowań, kompletowaniu załączników i komunikacji z urzędami i gestorami lokalnych sieci.

Jakie grunty można odrolnić?

Odrolnić można nieużytki, a gdy ich brakuje użytki innych klas. Odrolnienie użytków rolnych realizuje się na wniosek o ich wyłączenie z produkcji rolniczej. Zgodę na wyłączenie użytków z produkcji wydaje starosta.

Jak odrolnić działkę w powiecie śremskim?

Uzyskanie zgody lub brak takiej konieczności oznacza, możliwość rozpoczęcie innego sposobu użytkowania działki, jej części lub terenu obejmującego kilka działek. Dopuszczalny sposób zagospodarowania reguluje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja ustalająca warunki zabudowy.

Kto może złożyć wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej?

Zgodę na wyłączenie użytków rolnych z produkcji rolniczej wydaje Starosta. Wniosek o wyłączenie z produkcji gruntów położonych w Śremie, Brodnicy, Dolsku, Książ Wielkopolski i okolicznych gminach można złożyć w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Śremie przy ul. Mickiewicza 17. O wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej może wnioskować:

Warto pamiętać, że zarówno osoby posiadające tytuł prawny do użytków, jak i inwestorzy zainteresowani uzyskaniem zgody na wyłączenie z produkcji określonych gruntów, na których mogliby zrealizować planowaną inwestycję, mogą ustanowić pełnomocnika.

Odrolnienie gruntów w Śremie

Ile trwa postępowanie?

Postępowanie w sprawie wydania zgody o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej nie powinno trwać dłużej niż miesiąc. W trudnych przypadkach wydanie decyzji może zająć maksymalnie dwa miesiące.

Wniosek, załączniki i opłaty w postępowaniu o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Złożenie wniosku i wydanie decyzji o wyłączeniu użytków rolnych z produkcji rolniczej nie wymaga wnoszenia opłat skarbowych. Zgoda na wyłączenie może spowodować konieczność opłacenia należności z tytułu opłaty jednorazowej oraz wnoszenia opłat rocznych w okresie 10 lat od faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. Opłat nie pobiera się, gdy użytki o określonej powierzchni są wyłączane w celu budowy budynków mieszkalnych. W takich przypadkach zwolnione z opłat są:

Opłaty roczne i jednorazowe naliczane są, gdy powierzchnia użytków wyłączanych z produkcji rolniczej przekracza wielkość powierzchni zwolnionej z opłat. Opłaty nalicza się od nadwyżki. Opłaty są naliczane także w przypadku gruntów wyłączanych pod budowę garaży, budynków gospodarczych, usługowych oraz dróg.

Przygotowanie wniosku, kompletowanie załączników oraz złożenie wniosku, warto zlecić geodecie. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo to 17 złotych. Potwierdzenie uiszczenia opłaty i pełnomocnictwo musi być załączane do wniosku składanego przez pełnomocnika. Zachęcamy do kontaktu i konsultacji na temat przekształcenia państwa działek lub nieruchomości, których zakupem jesteście zainteresowani.