Środa Wielkopolska – jak uzyskać pozytywną decyzję o warunkach zabudowy?

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla terenów położonych na terenie miasta i gminy Środa Wielkopolska, wymaga złożenia odpowiedniego wniosku wraz z załącznikami. Warunki zabudowy można uzyskać na terenach, na których nie obowiązują plany miejscowe i nie ustanowiono zakazu wydawania warunków zabudowy. Działka lub teren objęty wnioskiem musi spełniać określone wymagania, tzw. dobrego sąsiedztwa i dostępu do drogi publicznej. 

Prawidłowo sformułowany wniosek powinien zawierać szereg danych, w tym dane na temat wnioskodawcy i ewentualnie jego pełnomocnika, terenu objętego wnioskiem, charakteru inwestycji, dane precyzujące charakter i zakres zamierzenia budowlanego, informacje na temat obiektów budowlanych niebędących budynkiem oraz informacje na temat składowania odpadów. Wnioski składa się w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej, który mieści się w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 lub elektronicznie.

Warunki zabudowy w Środzie Wielkopolskiej

Ile kosztuje decyzja o warunkach zabudowy?

Złożenie wniosku o warunki zabudowy może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty skarbowej. 

Pomoc w uzyskaniu pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy w Środzie Wielkopolskiej

Zalety współpracy z geodetą przy wniosku o warunki zabudowy

Samo wypełnienie wniosku i kompletowanie załączników wymaga sporo zaangażowania i uwagi. Wniosek i wszystkie załączniki są sprawdzane pod kątem spójności, formalnie i merytorycznie. W razie braków lub niejasności wnioskodawca jest wzywany do uzupełnienia brakujących załączników i doprecyzowania danych zawartych we wniosku, co wydłuża czas postępowania. 

Koszt usługi związanej z przygotowaniem wniosku i kompletowaniem załączników oraz procedowaniem postępowania na kolejnych etapach można uzgodnić podczas konsultacji z geodetą z naszej firmy. Zachęcamy do kontaktu w sprawie warunków zabudowy oraz obsługi geodezyjnej na kolejnych etapach realizacji państwa inwestycji w Środzie Wielkopolskiej i gminach sąsiednich. 

Powierzenie utworzenia i złożenia wniosku oraz procedowania postępowania na kolejnych etapach uprawnionemu geodecie wydaje się optymalnym rozwiązaniem ze względu na złożony charakter postępowania administracyjnego w tej sprawie.

Wymaga to bieżącej kontroli korespondencji z urzędem i skutecznego odnoszenia się do ewentualnych postanowień i żądań tychże stron.

W takich przypadkach warto mieć wsparcie doświadczonego partnera, który na co dzień współpracuje ze średzkimi władzami samorządowymi, lokalnymi gestorami sieci, właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych i inwestorami zainteresowanymi lokowaniem swoich projektów na terenie Środy Wielkopolskiej i okolicznych gmin. Z naszych usług korzystają osoby starające się o warunki zabudowy na dom mieszkalny, deweloperzy, przedsiębiorcy i inwestorzy branżowi. Zapewniamy kompleksowe wsparcie merytoryczne i formalne. 

Wniosek o warunki zabudowy dla nieruchomości położonych na terenie sąsiadujących gmin powiatu średzkiego

Ekspansja budownictwa w powiecie średzkim i okolicznych gminach sprawia, że wnioskodawcy często składają wnioski o warunki zabudowy dla terenów położonych na granicy gmin. Gmina Środa Wielkopolska od południa graniczy z gminami Zaniemyśl i Krzykonosy, na północy powiatu natomiast z Gminą Dominowo. Od wschodu z gminami Nekla i Miłosław z powiatu wrzesińskiego, o od zachodu z gminami Kórnik, Kleszczewo i Kostrzyń z powiatu poznańskiego. W przypadku terenu obejmującego nieruchomości gruntowe i zabudowane położne częściowo na terenie sąsiadujących gmin wniosek będzie konsultowany dodatkowo z burmistrzami i wójtami tychże gmin.