Jak uzyskać warunki zabudowy w Wielkopolsce?

Aby zrealizować w Wielkopolsce inwestycję, która wymaga zmiany sposobu zagospodarowania terenu, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, należy we właściwym urzędzie złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Wnioski składa się do urzędu – miasta lub gminy – właściwego dla terenu, na którym ma być realizowana inwestycja. Opracowanie wniosku i skompletowanie załączników można powierzyć profesjonalnej firmie Jednym z lepszych rozwiązań okazuje się ustalenie jako pełnomocnika w tej sprawie uprawnionego geodety. Nasza firma gwarantuje przygotowanie kompletnego wniosku w zgodzie z wszystkimi wymaganiami formalnymi i merytorycznymi, co znacznie przyspiesza czas uzyskania warunków zabudowy.

Co to jest decyzja o warunkach zabudowy?

Decyzja o warunkach zabudowy to dokument określający inny niż bieżący sposób zagospodarowania działki. Jest wydawana na wniosek. Wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy składa się w przypadku zamiaru zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości położonych na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W przypadku gdy na danym terenie obowiązuje plan miejscowy, uzyskanie pozytywnej decyzji będzie praktycznie niewykonalne.

Złożenie wniosku o warunki zabudowy Wielkopolska

Co umożliwia decyzja o warunkach zabudowy?

Decyzja o warunkach zabudowy umożliwia zmianę sposobu zagospodarowania działki, w tym realizacje zamierzenia budowlanego takiego jak np.: 

Co po uzyskaniu warunków zabudowy?

Decyzja o warunkach zabudowy to dokument umożliwiający zmianę sposobu zagospodarowania działki oraz określający warunki, które musi spełniać planowana inwestycja. Decyzja formalnie otwiera proces projektowania inwestycji. Po uzyskaniu decyzji warunków zabudowy można zlecić projektowanie budynku lub dopasować odpowiedni gotowy projekt, a następnie skompletować dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Co oznacza brak warunków zabudowy?

Brak warunków zabudowy oznacza, że działka musi pozostać zagospodarowana zgodnie z bieżącym przeznaczeniem. Warto mieć świadomość, że wydanie warunków zabudowy zależy od tego, czy dana nieruchomość spełnia określone kryteria. Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić: 

Ewentualny zakaz może być określony uchwałą o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji lub w uchwale o ustanowieniu na obszarze rewitalizacji Specjalnej strefy Rewitalizacji.

Jakie działki mogą uzyskać warunki zabudowy?

Aby uzyskać warunki zabudowy, teren musi spełniać tzw. warunki dobrego sąsiedztwa i mieć dostęp do drogi publicznej. Warunki uzyskania decyzji to:

Pomoc w złożeniu wniosku o warunki zabudowy Wielkopolska

Kto może uzyskać decyzję o warunkach zabudowy?

Decyzję o warunkach zabudowy może uzyskać każdy. Nie trzeba być właścicielem działki, aby złożyć wniosek o jej wydanie. Pozwala to na weryfikację potencjału inwestycyjnego działki przed jej zakupem. Warto wiedzieć, że osoby zainteresowane uzyskaniem warunków zabudowy dla określonego terenu, mogą równolegle złożyć swoje wnioski o wydanie warunków zabudowy. W takim przypadku decyzję o warunkach zabudowy otrzymają wszyscy wnioskodawcy oraz właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, której ona dotyczy.

Ile kosztuje decyzja o warunkach zabudowy?

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy:

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika np. przez uprawnionego geodetę z naszej firmy, do opłat skarbowych trzeba doliczyć opłatę w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo.

Wniosek o warunki zabudowy – jakie załączniki i mapki?

Aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, należy złożyć wniosek wraz z załącznikami. Wniosek wraz z dokumentami jest badany pod względem formalnym i merytorycznym. W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca będzie wezwany do ich uzupełnienia. 


Błędy formalne i braki mogą spowodować odrzucenie wniosku i wydłużenie procesu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Dlatego powszechnym rozwiązaniem w Wielkopolsce jest załatwianie warunków zabudowy przez pełnomocnika – geodetę, z którym inwestor i tak musi podjąć współpracę w toku realizacji procesu inwestycyjnego.

Załączniki i mapki geodezyjne do wniosku o warunki zabudowy?

Wniosek o warunki zabudowy musi być uzupełniony o szereg załączników. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

Opracowanie wniosku oraz kompletowanie załączników, warto powierzyć doświadczonym geodetom z naszej firmy. To najszybszy sposób na złożenie kompletnego wniosku bez błędów formalnych. Wsparcie naszej firmy sprzyja szybkiemu uzyskaniu decyzji.

Geodeta jako pełnomocnik do warunków zabudowy

Współpraca z geodetą na etapie składania wniosku o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy niesie ze sobą wiele zalet. Uprawniony geodeta z naszej firmy:

Upoważnienie uprawnionego geodety do złożenia wniosku o uzyskanie warunków zabudowy umożliwia złożenie wniosku i procedowanie postępowania w formie elektronicznej. To prawdopodobnie jedno z lepszych rozwiązań, które umożliwia szybkie załatwienie sprawy i zapewnia geodecie bieżący wgląd w dokumentację na wszystkich etapach postępowania. Umożliwia to terminowe składanie zażaleń na postanowienia dotyczące ewentualnych uzgodnień i żądań, które wpływają na ograniczenia potencjału inwestycyjnego działki. Co więcej, w razie odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy można zlecić geodecie odwołanie się od takiej decyzji.

Dowiedz się więcej na temat obszaru naszych działań: