Gdzie złożyć wniosek o odrolnienie gruntów na terenie miasta i gminy Kórnik?

Odrolnienie gruntów polega na zmianie przeznaczenia użytków rolnych, tak aby można było je użytkować inaczej niż na cele produkcji rolniczej. Aby uzyskać zgodę na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej teren, na którym są położone, musi umożliwiać realizację funkcji nierolniczych, co potwierdza się w miejscowym planie zagospodarowania lub na podstawie decyzji ustalającej warunki zabudowy.
Aby móc rozpocząć użytkowanie inne niż rolnicze, zgłosić budowę lub złożyć wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę, trzeba uzyskać zgodę na wyłączenie użytków/gruntów (wystarczy złożony wniosek), na których ma być realizowana inwestycja. Wniosek o wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów położonych na terenie Kórnika i Gminy Kórnik można składać w Starostwie Powiatowym w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.

Odrolnienie gruntów na terenie Kórnika i okolic

Ile trwa proces odrolnienia działki?

Postępowanie administracyjne, którego celem jest wydanie zgody na wyłączenie użytków rolnych z produkcji rolniczej, trwa do jednego miesiąca. W sprawach wyjątkowo skomplikowanych okres oczekiwania na decyzje może wydłużyć się do dwóch miesięcy. Warto mieć świadomość, że wydanie zgody na wyłączenie wiąże się z koniecznością spełnienia określonych kryteriów. Aby wydanie zgody/decyzji na odrolnienie użytków na terenie objętym wnioskiem było możliwe, koniecznym może okazać się ustalenia warunków zabudowy lub opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub złożenie wniosku o zmianę przeznaczenia terenu w planie miejscowym na nierolnicze.

Kiedy działka rolna staje się działką budowlaną?

Można powiedzieć, że działka rolna staje się budowlaną w momencie, gdy inwestor może zgłosić budowę lub uzyskać pozwolenie na budowę. Aby można było wnioskować o wyłączenie gruntów z produkcji, teren, na którym położone są grunty, powinien być przeznaczony na cele nierolnicze. Przeznaczenie terenu precyzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy na terenach, na których nie obowiązują plany miejscowe.

Gdy przeznaczenie działki przewiduje realizację celów nierolniczych, można wnioskować o wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów, które są niezbędne do realizacji planowanej inwestycji. Uzyskanie zgody umożliwia rozpoczęcie innego niż rolnicze użytkowania gruntów i pozwala na zgłoszenie budowy lub złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Jakiej klasy grunty można odrolnić?

Jeżeli przeznaczenie terenu, na którym położone są grunty, przewiduje użytkowanie inne niż na cele produkcji rolniczej, to można wnioskować o wyłączenie użytków w celu realizacji planowanej inwestycji.

W przypadku użytków położonych na terenie miasta Kórnik nie trzeba zmieniać przeznaczenia działki, aby uzyskać zgodę na wyłączenie użytków z produkcji. Warto mieć świadomość, że starosta może wydać zgodę na wyłączenie gruntów klas I do III, jeżeli spełniają określone warunki:

Odrolnienie gruntów na terenie Kórnika i okolic

Jak odrolnić działkę przez geodetę?

Odrolnienie działki wymaga przygotowania wniosku i załączników precyzujących zakres wyłączenia oraz planowany sposób zagospodarowania terenu i położonych na nim użytków rolnych, o których wyłączenie się wnioskuje. Projekt zagospodarowania i bilans wyłączenia użytków musi być sporządzony przez osoby do tego uprawnione. Opracowania tego typu może przygotować dla państwa nasz zespół geodetów.

Pomożemy też przygotować wniosek i skomentować pozostałe załączniki niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Aby w pełni skorzystać z obsługi geodety, warto ustanowić go pełnomocnikiem do spraw administracyjnych związanych z procesem przygotowania inwestycji lub uzyskania zgody na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo to 17 zł. Zakres i koszt usługi można ustalić indywidualnie w trakcie konsultacji na temat państwa projektu.

Ile kosztuje przekształcenie działki rolnej na budowlaną?

Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji nie wymaga wnoszenia opłat administracyjnych. Uzyskanie zgody może powodować obowiązek uiszczenia opłaty jednorazowej i opłat rocznych. W przypadku odrolnienia na cele mieszkaniowe opłat nie pobiera się, gdy powierzchnia użytków podlegających wyłączeniu nie przekracza:

Stawka opłaty jednorazowej za 1 ha trwałego wyłączenia gruntów danej klasy bonitacyjnej jest określona w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Opłaty roczne za trwałe wyłączenie użytków rolnych stanowią 10% wartości opłaty jednorazowej niepomniejszonej o wartość rynkową użytków i są naliczane przez 10 lat od faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

Jak nalicza się opłaty za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej?

Opłaty jednorazowe za wyłączenie z produkcji nalicza się proporcjonalnie do powierzchni gruntów objętych wyłączeniem i pomniejsza o wartość rynkową wyłączanych użytków. Wartość określa się na dzień ich faktycznego wyłączenia. Stawki za wyłączenie 1 ha użytków określonej klasy precyzuje ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 1995 Nr 16 poz. 78)