Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe sporządza uprawniony geodeta. Pomiary tego typu wykonuje się do celów projektowych oraz w celu inwentaryzacji powykonawczej. Wynikiem robót geodezyjnych realizowanych w trakcie pomiarów wysokościowych i sytuacyjnych jest:

Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe to podstawa do wykonania mapy do celów projektowych, z której korzysta projektant obiektu budowlanego i zagospodarowania działki.

Na czym polega pomiar sytuacyjno-wysokościowy?

Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe polegają na określeniu sytuacyjnego położenia obiektów terenowych oraz wysokości punktów charakterystycznych w obowiązującym układzie współrzędnych płaskich i wysokościowych. Pomiary wykonuje się na podstawie geodezyjnej osnowy sytuacyjnej i wysokościowej. Osnowy te stanowią punkt odniesienia w terenie.
Warto wiedzieć, że pomiary sytuacyjne i wysokościowe to pomiary bezpośrednie. Oznacza to, że ich wykonanie wymaga bezpośredniego kontaktu z przedmiotem pomiaru. Metody i techniki realizacji pomiarów sytuacyjno-wysokościowych dobiera kierownik prac geodezyjnych (uprawniony geodeta), który ponosi odpowiedzialność za to, że wybrane przez niego metody pomiarowe zapewnią wymaganą prawem dokładność

Metody realizacji pomiarów sytuacyjnych

Geodezyjne pomiary sytuacyjne realizuje się w celu pozyskania dokładnych danych na temat rozmieszczenia obiektów stanowiących element zagospodarowania na danym terenie lub działce. Pomiar sytuacyjny obejmuje naziemne oraz podziemne obiekty budowlane i instalacje. Geodezyjne pomiary sytuacyjne wykonuje się następującymi metodami:

W większości przypadków pomiary sytuacyjne realizuje się w zespołach dwuosobowych lub większych.

widok inwestycji z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych

Metody realizacji pomiarów wysokościowych

Geodezyjne pomiary wysokościowe mogą być wykonywane kilkoma metodami. Jako częściej wykorzystywane techniki realizacji pomiarów wysokościowych można wskazać:

W trakcie pomiarów wysokościowych wyznacza się wysokość charakterystycznych punktów terenowych, w tym naturalnych i sztucznych form ukształtowania terenu.