Jak szybko odrolnić grunty na terenie Wielkopolski?

Aby szybko odrolnić grunty w Wielkopolsce, należy złożyć odpowiednio przygotowany wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej we właściwym urzędzie gminy, miasta lub starostwa powiatowego. Kompletny wniosek o odrolnienie bez błędów i uchybień formalnych gwarantuje szybkie procedowanie, co pozwala na uzyskanie zgody w stosunkowo krótkim czasie.

Odrolnienie gruntów na terenie Wielkopolski i okolic

Co to jest odrolnienie gruntu? Kiedy działka rolna staje się budowlaną?

Odrolnienie gruntu polega na uzyskaniu zgody na inne niż rolnicze jego użytkowanie. Zgoda na wyłączenie użytków z produkcji rolnej umożliwia wnioskodawcy, który ją uzyskał zmianę sposobu użytkowania gruntów które zostały objęte daną decyzją. Faktyczne wyłączenie gruntów z produkcji rolnej to moment, w którym rozpoczyna się ich inne niż rolnicze użytkowanie.

Dla uproszczenia można powiedzieć, że działka rolna staje się budowlaną, gdy inwestor może złożyć wniosek o pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia budowy. Zgoda na wyłączenie z produkcji rolniczej jest niezbędnym załącznikiem do wniosku w przypadku inwestycji budowlanych na cele nierolnicze na użytkach rolnych. Taka zgoda jest też konieczna przy terenach objetych MPZP na uzytkach III klasy.

Kto może złożyć wniosek o wyłączenie z produkcji rolniczej?

Wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej może złożyć właściciel lub użytkownik wieczysty gruntu, lub inna osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Możliwe jest też złożenie wniosku przez inwestora, który posiada pisemną zgodę właściciela lub innej osoby posiadającej prawo do nieruchomości na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej w celu realizacji planowanej inwestycji. Wniosek w imieniu wnioskodawcy może złożyć ustanowiony pełnomocnik.

Gdzie złożyć wniosek o odrolnienie działki?

Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej można złożyć w urzędzie miasta lub starostwa powiatowego właściwego pod względem położenia gruntów. Wnioski o wyłączenie użytków na terenie miasta Poznania oraz Powiatu Poznańskiego np. Możn anależy składać w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. W przypadku pozostałych powiatów Województwa wielkopolskiego wnioski należy składać w lokalnych Starostwach Powiatowych lub Urzędach Miast

Odrolnienie gruntów rolniczych w Wielkopolsce

Ile trwa proces odrolnienia działki?

Procedowanie wniosku o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej nie powinno trwać dłużej niż miesiąc. To standardowy termin, w którym w większości przypadków starosta wydaje decyzję. W przypadkach skomplikowanych postępowanie może wydłużyć się do dwóch miesięcy.

Dlaczego warto zlecić odrolnienie gruntów geodecie?

Do wniosku o odrolnienie gruntów trzeba dołączyć odpowiednie załączniki. Zakres załączników różni się w zależności od celu inwestycyjnego i powierzchni użytków wyłączanych z produkcji rolniczej. Wniosek i załączniki muszą być spójne. Są badane pod kątem merytorycznym i formalnym. Do wniosku dołącza się szereg opracowań, które okazują się niezbędne na kolejnych etapach realizacji zamierzenia inwestycyjnego np. jako załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę.

Przygotuj wniosek i załączniki w naszej firmie geodezyjnej

Część opracowań, które należy załączyć do wniosku o wyłączenie, może być przygotowana wyłącznie przez osoby uprawnione. Dlatego przygotowanie i złożenie wniosku oraz procedowanie na kolejnych etapach postępowania, warto powierzyć branżowym specjalistom z naszej firmy. Zachęcamy do konsultacji w sprawie państwa inwestycji. Oferujemy odrolnienia pod budowę domów jednorodzinnych, wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz na cele realizacji inwestycji przemysłowych i usługowych.

Zapraszamy do konsultacji w sprawie odrolnienia działek

Odrolnienie gruntów może okazać się dość skomplikowane. Wiele zależy od położenia gruntów i przeznaczenia terenu, na którym się znajdują. Zachęcamy do kontaktu i konsultacji na temat możliwości odrolnienia użytków na państwa gruntach lub na działkach, które planujecie Państwo nabyć w celu realizacji określonych inwestycji. Podpowiemy:

Przygotujemy opracowania i pozostałe załączniki do wniosku. Opracujemy i złożymy w państwa imieniu wniosek wraz z załącznikami.

Dowiedz się więcej na temat obszaru naszych działań: